Aplikacje: 

Ciągły monitoring aktywnego i wolnego chloru w:

  • Zakładach uzdatniania wody pitnej
  • Zakładach wodociagowych
  • Wodzie chłodzącej

Właściwości:

  • Pomiar aktywnego chloru (HOCl) lub całkowitego wolnego chloru (HOCl + ClO-) w zależności od wersji analizatora
  • Brak zakłóceń od chloroamin
  • Minimalne wymagania użytkowe
  • Krótki czas odpowiedzi
  • Niski próg detekcji stałej zawartości chloru
  • Przyjazne dla użytkownika programowanie oparte na systemie menu
  • Dwa „inteligentne” wyjścia analogowe z automatycznym rozpoznawa- niem stanu analizatora

DYSOCJACJA CHLORU

Dozowany do wody chlor, automatycznie dysocjuje przyjmując dwie postacie: kwasu podchlorawego (HOCl) oraz jonów podchlorynowych (ClO-).

Przy odczynie 7,5 pH i temperaturze 25˚C chlor w 52% występuje w formie HOCl, a w 48% w formie ClO-. Suma koncentracji tych dwóch postaci reprezentuje całkowity wolny chlor CWC (ang. TFC)
Kwas podchlorawy (HOCl) jest daleko bardziej bakteriobójczą formą chloru, dlatego też na- zywany jest chlorem aktywnym.

 

W Chloromacie 9184 zastosowano sondę am- perometryczną oraz selektywną na HOCl membranę.
Kwas podchlorawy swobodnie dyfunduje przez taką membranę, podczas gdy dla ClO- i chloroamin jest to bariera, której nie są w sta- nie przeniknąć.
Ostrzeżenie: ozon wpływa na pomiar, dlatego też nie zaleca się instalowania analizatora po- niżej kolumny ozonowania.
Membrany są fabrycznie wklejone w nasadki, aby ułatwić manipulacje nimi. Ich wymiana wymaga tylko kilku sekund.

 

W rzeczywistości, w sieciach wodociągowych ilość całkowitego wolnego chloru (HOCl + ClO) waha się w granicach 0,1 mg/l.
W przypadku wód alkalicznych (> 7,5 pH), stężenie HOCl nie przekracza 50% ogólnego chloru i dlatego jego koncentracja jest niższa niż 50g/l.
Zatem, aby wiarygodnie monitorować koncen- trację chloru aktywnego w sieci wodociągowej, konieczne jest zastosowanie analizatora z ni- skim progiem detekcji i wyjątkową stabilnością na niskich poziomach ppb.
Polymetron ma ogromne doświadczenie w pomiarach śladowych koncentracji w wodach ultraczystych. Zaowocowało to stworzeniem czujnika zaadaptowanego do pomiarów ni- skich stężeń chloru aktywnego.

 


Chloromat 9184 HOCl

Zbudowany po prostu z przetwornika, naczynia przepływowego i sondy anali- zator w wersji HOCl pozwala na selek- tywne pomiary chloru aktywnego bez względu na odczyn pH.
Dzięki niskiemu progowi detekcji (10 ppb), czułości 0,1 ppb oraz niskim wy- maganiom utrzymania analizatora w ruchu, analizator ten jest szczególnie dobrze przystosowany do aplikacji moni- torowania wody pitnej w sieciach wodo- ciągowych.

 

 

 

 


 

Chloromat 9184 TFC/pH

Poprzez proste połączenie elektrody pH z przetwornikiem analizator ma możli- wość pomiaru całkowitego wolnego chlo- ru (HOCl + ClO-).
Dzięki pH, temperaturze i prądowemu sygnałowi z czujnika, koncentracja wol- nego chloru może być wyliczona z krzy- wych dysocjacji przechowywanych w pamięci przetwornika.
Montowany w punkcie wtórnego chloro- wania 9184 w wersji TFC/pH mierzy albo chlor aktywny i służy do oznaczania potencjału bakteriobójczego, albo chlor wolny z wystarczającą dokładnością, żeby sterować system dozowania chloru.

 

 

 Chloromat 9184 TFC/Acid

Próbka jest zakwaszana roztworem bu- forowym do pH < 6. Przy tym pH cały wolny chlor jest reprezentowany przez HOCl i dlatego jest detekowany przez sondę amperometryczną.
Taka konfiguracja pozwala na precyzyj- ne pomiary stężenia wolnego chloru.
Jest to idealne rozwiązanie do sterowa- nia pompami dozującymi chlor oraz mo- nitorowania stałego poziomu chloru na wylocie stacji uzdatniania wody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9184 HOCl

(chlor aktywny)

9184 TFC/pH

(chlor wolny i aktywny)

9184 TFC/Acid wolny chlor

Próbka

 

Temperatura

+0 - +45˚C

Cząstki stałe

brak zawiesiny

Ciśnienie/Przepływ

Wylot z naczynia pod ciśnieniem atmosferycznym.

10 – 30 l/h (zalecane 12 – 15 l/H)

Podłączenia

 

Próbka

6 x 4 mm wężyk PE

Dren

8 x 6 mm wężyk PE

Zasilanie

90 – 265 VAC

50/60 Hz, ~25 VA

90 – 265 VAC

50/60 Hz, ~25 VA

110 – 240 VAC

50/60 Hz, ~50 VA

Montaż

przetwornik + sonda HOCl (10 m kabla)

przetwornik + sonda HOCl + elektroda pH (10 m kabla)

szafka ~20 kg

Pomiar

 

Zakres pomiarowy

0 – 5 mg/l HOCl

0 – 5 mg/l wolnego chloru

0 – 5 mg/l wolnego chloru

Powtarzalność

< ± 2% wart. mierz. lub < ±

5 ppb

HOCl: < ± 2% wart. mierz. lub < ± 5 ppb

Wolny chlor:

jeśli pH < 7,5: < ± 5% wart. mierz. lub < ±10 ppb

jeśli pH < 8: < ± 10% wart. mierz. lub < ±20 ppb

jeśli pH > 8: < ± 15% wart. mierz. lub < ±30 ppb

< ± 2% wart. mierz. lub < ±

5 ppb

Próg detekcji

< 10 ppb HOCl

< 10 ppb HOCl

~20 ppb wolny chlor

~10 ppb wolny chlor

Czas odpowiedzi t90

< 90 sekund

Kondycjonowanie

brak

brak

buforowanie do ok. 5 pH

Zakłócenia

Brak zakłóceń od chloroamin

Ozon i dwutlenek chloru wpływają na pomiary

Temp. otoczenia

0 - +45˚C

Kalibracja

zero: elektrycznie lub wodą pozbawioną chloru zakres: procesowo stosując metodę odniesieniową

Przetwornik

 

Stopień ochrony

IP65

Dyrektywy CE

EN50081, EN50082 (EMC) oraz IEC61010 (niskie napięcia)

Wyjścia analogowe

2 x 0/4 – 20 mA, izolowane, maks. obciążenie 800W: dla pomiaru (liniowe lub dwuli- niowe) i/lub dla temperatury (liniowe)

Informacje o stanie anali- zatora

wyjścia o zakresie 4 – 20 mA są programowalne; wartości pomiędzy 0 a 3 oraz 21 mA informują o kalibracji lub uaktywnieniu alarmu systemowego

Przekaźniki

4 bezpotencjałowe styki NO/NC (250 VA, 3A / 30 VDC, 0,5 A) dla:

-  dolnej i górnej wartości granicznej

-  alarmu systemowy z ręczną lub automatyczną akceptacją

-  wyjścia taktującego (programowalna częstotliwość oraz sekwencje)

Kompensacja temperatury

Automatyczna pomiędzy 0 – 45˚C

Opcje

 

RS 485

300 – 9600 bodów, maks. 32 stacje, JBUS/MODBUS

Kartridż zerowy

do przeprowadzenia chemicznej kalibracji zera w procesie

Naczynie przelewowe

utrzymanie stałego przepływu próbki

Materiały

 

Elektrody

złota katoda / srebrna anoda

Celka pomiarowa

PCV

Obsługa

 

Co 1 – 2 miesiące

kalibracja

Co 3 – 6 miesięcy

zmiana membrany i elektrolitu

Co 40 dni

uzupełnienie kanistra z kwasem oraz zmiana wężyka pompki perystaltycznej (tylko wersja Chloromat TFC/Acid)